T00246 – Các quan giám khảo kì thi Hội cuối cùng (1919)